آزمون های ارزیابی

نوزادان از ابتدای تولد به کمک حواس خود اطلاعاتی را درباره جهان بدست می آورند که در زندگی آینده آنها نقشی حیاتی دارد. این عامل موجب رشد ابعاد دیگر زندگی آن ها می شود، مانند برقراری ارتباط، انتخاب گری یا حل مسئله. اما ممکن است بنابر عواملی اختلالی در فرآیند رشد رخ دهد که در آینده صدمات جبران ناپذیری را به زندگی فرزندانمان تحمیل کند. انواع معلولیت های حرکتی، گفتاری و یا ذهنی از جمله این موارد هستند.

مجموعه رشد و شکوفایی استعداد روشا در راستای مسئولیت اجتماعی خود که فراگیر بودن امکانات غربالگری و استعدادیابی از جمله اساسی ترین آنهاست، یکی از استانداردترین تست های بین المللی را در زمینه غربالگری نوزادان و کودکان زیر 5 سال برگزیده و به آسان ترین شکل در اختیار همگان قرار داده است.

این آزمون که به صورت هر دو ماه و سپس با فاصله زمانی بیشتر به صورت آنلاین انجام می شود در 5 حیطه برقراری ارتباط، حرکات ظریف، حرکات درشت، فردی-اجتماعی و حیطه حل مشکل، اطلاعات کاملی را در اختیار والدین و مربیان قرار می دهد تا هم به ضرورت غربالگری که نیازی اساسی در کشور ماست پاسخ داده شود و هم آگاهی لازم جهت اقدامات درمانی و پیشگیرانه در اختیار عموم قرار گیرد.

امید است این اقدام آغازگر حرکتی هوشمندانه و آینده ساز برای همه فرزندان ایران عزیزمان باشد.

آزمون 2 و 4 ماهگی

آزمون 2 و 4 ماهگی

این آزمون برای نوزادان 2 و 4 ماهه مناسب بوده و اطلاعات کاملی را پیرامون توانایی های حرکتی و ذهنی نوزاد در اختیار والدین و مربیان قرار می دهد. علاوه بر گزارش معتبر زیر نظر اعضای هیئت علمی دانشگاه در خصوص وضعیت در 5 حیطه مورد نظر، مشاورین مجموعه روشا در یک تماس تلفنی، جهت اقدامات بعدی راهنمایی های لازم را به شما ارائه خواهند داد. این جلسه مشاوره، هدیه مرکز روشا به شماست تا بهترین اقدامات صورت گیرد.


2,270,000 ریال
مخاطب :2 و 4 ماهگی
نمایش آزمون
آزمون 6 ماهگی

آزمون 6 ماهگی

این آزمون برای نوزادان 6 ماهه مناسب بوده و اطلاعات کاملی را پیرامون توانایی های حرکتی و ذهنی نوزاد در اختیار والدین و مربیان قرار می دهد. علاوه بر گزارش معتبر زیر نظر اعضای هیئت علمی دانشگاه در خصوص وضعیت در 5 حیطه مورد نظر، مشاورین مجموعه روشا در یک تماس تلفنی، جهت اقدامات بعدی راهنمایی های لازم را به شما ارائه خواهند داد. این جلسه مشاوره، هدیه مرکز روشا به شماست تا بهترین اقدامات صورت گیرد.

2,270,000 ریال
مخاطب : 6 ماهگی
نمایش آزمون
آزمون  8 ماهگی

آزمون 8 ماهگی

این آزمون برای نوزادان 8 ماهه مناسب بوده و اطلاعات کاملی را پیرامون توانایی های حرکتی و ذهنی نوزاد در اختیار والدین و مربیان قرار می دهد. علاوه بر گزارش معتبر زیر نظر اعضای هیئت علمی دانشگاه در خصوص وضعیت در 5 حیطه مورد نظر، مشاورین مجموعه روشا در یک تماس تلفنی، جهت اقدامات بعدی راهنمایی های لازم را به شما ارائه خواهند داد. این جلسه مشاوره، هدیه مرکز روشا به شماست تا بهترین اقدامات صورت گیرد.

2,270,000 ریال
مخاطب : 8 ماهگی
نمایش آزمون
آزمون  10 ماهگی

آزمون 10 ماهگی

این آزمون برای نوزادان 10 ماهه مناسب بوده و اطلاعات کاملی را پیرامون توانایی های حرکتی و ذهنی نوزاد در اختیار والدین و مربیان قرار می دهد. علاوه بر گزارش معتبر زیر نظر اعضای هیئت علمی دانشگاه در خصوص وضعیت در 5 حیطه مورد نظر، مشاورین مجموعه روشا در یک تماس تلفنی، جهت اقدامات بعدی راهنمایی های لازم را به شما ارائه خواهند داد. این جلسه مشاوره، هدیه مرکز روشا به شماست تا بهترین اقدامات صورت گیرد.

2,270,000 ریال
مخاطب : 10 ماهگی
نمایش آزمون
آزمون  12 ماهگی

آزمون 12 ماهگی

این آزمون برای نوزادان 12 ماهه مناسب بوده و اطلاعات کاملی را پیرامون توانایی های حرکتی و ذهنی نوزاد در اختیار والدین و مربیان قرار می دهد. علاوه بر گزارش معتبر زیر نظر اعضای هیئت علمی دانشگاه در خصوص وضعیت در 5 حیطه مورد نظر، مشاورین مجموعه روشا در یک تماس تلفنی، جهت اقدامات بعدی راهنمایی های لازم را به شما ارائه خواهند داد. این جلسه مشاوره، هدیه مرکز روشا به شماست تا بهترین اقدامات صورت گیرد.

2,270,000 ریال
مخاطب : 12 ماهگی
نمایش آزمون
آزمون  14 ماهگی

آزمون 14 ماهگی

این آزمون برای نوزادان 14 ماهه مناسب بوده و اطلاعات کاملی را پیرامون توانایی های حرکتی و ذهنی نوزاد در اختیار والدین و مربیان قرار می دهد. علاوه بر گزارش معتبر زیر نظر اعضای هیئت علمی دانشگاه در خصوص وضعیت در 5 حیطه مورد نظر، مشاورین مجموعه روشا در یک تماس تلفنی، جهت اقدامات بعدی راهنمایی های لازم را به شما ارائه خواهند داد. این جلسه مشاوره، هدیه مرکز روشا به شماست تا بهترین اقدامات صورت گیرد.

2,270,000 ریال
مخاطب : 14 ماهگی
نمایش آزمون
آزمون  16 ماهگی

آزمون 16 ماهگی

این آزمون برای نوزادان 16 ماهه ( 1 سال 4ماهه) مناسب بوده و اطلاعات کاملی را پیرامون توانایی های حرکتی و ذهنی نوزاد در اختیار والدین و مربیان قرار می دهد. علاوه بر گزارش معتبر زیر نظر اعضای هیئت علمی دانشگاه در خصوص وضعیت در 5 حیطه مورد نظر، مشاورین مجموعه روشا در یک تماس تلفنی، جهت اقدامات بعدی راهنمایی های لازم را به شما ارائه خواهند داد. این جلسه مشاوره، هدیه مرکز روشا به شماست تا بهترین اقدامات صورت گیرد.

2,270,000 ریال
مخاطب : 16 ماهگی
نمایش آزمون
آزمون 18 ماهگی

آزمون 18 ماهگی

این آزمون برای کودکان 18 ماهه ( 1/5 ساله) مناسب بوده و اطلاعات کاملی را پیرامون توانایی های حرکتی و ذهنی نوزاد در اختیار والدین و مربیان قرار می دهد. علاوه بر گزارش معتبر زیر نظر اعضای هیئت علمی دانشگاه در خصوص وضعیت در 5 حیطه مورد نظر، مشاورین مجموعه روشا در یک تماس تلفنی، جهت اقدامات بعدی راهنمایی های لازم را به شما ارائه خواهند داد. این جلسه مشاوره، هدیه مرکز روشا به شماست تا بهترین اقدامات صورت گیرد.

2,270,000 ریال
مخاطب : 18 ماهگی
نمایش آزمون
آزمون 20 ماهگی

آزمون 20 ماهگی

این آزمون برای کودکان 20ماهه (1سال 8 ماهه) مناسب بوده و اطلاعات کاملی را پیرامون توانایی های حرکتی و ذهنی نوزاد در اختیار والدین و مربیان قرار می دهد. علاوه بر گزارش معتبر زیر نظر اعضای هیئت علمی دانشگاه در خصوص وضعیت در 5 حیطه مورد نظر، مشاورین مجموعه روشا در یک تماس تلفنی، جهت اقدامات بعدی راهنمایی های لازم را به شما ارائه خواهند داد. این جلسه مشاوره، هدیه مرکز روشا به شماست تا بهترین اقدامات صورت گیرد.

2,270,000 ریال
مخاطب : 20 ماهگی
نمایش آزمون
آزمون  22 ماهگی

آزمون 22 ماهگی

این آزمون برای کودکان 22 ماهه (1سال 10 ماه) مناسب بوده و اطلاعات کاملی را پیرامون توانایی های حرکتی و ذهنی نوزاد در اختیار والدین و مربیان قرار می دهد. علاوه بر گزارش معتبر زیر نظر اعضای هیئت علمی دانشگاه در خصوص وضعیت در 5 حیطه مورد نظر، مشاورین مجموعه روشا در یک تماس تلفنی، جهت اقدامات بعدی راهنمایی های لازم را به شما ارائه خواهند داد. این جلسه مشاوره، هدیه مرکز روشا به شماست تا بهترین اقدامات صورت گیرد.

2,270,000 ریال
مخاطب : 22 ماهگی
نمایش آزمون