دوره های سرویس

تک جلسه مشاروه تحصیلی-شغلی

برای دوستان خود ارسال کنید

توضیحات


به نظر شما بهتر است شغلی را انتخاب کنیم که "متناسب با مهارت های ماست" یا اینکه "متناسب با علاقه های ما؟". 

بسیاری از افرادی که در حال انتخاب و یا تغییر شغل هستند این پرسش را در ذهن خود دارند که چه شغلی برای من با ویژگی های خاصی که دارم مناسب است؟ آگاهی به توانایی ها، ظرفیت ها و ویژگی های فردی و در راستای آن انتخاب شغل بهترین روش در این زمینه است.

جالب است بدانید که ویژگی های شخصیتی عامل بسیار مهمی در انتخاب شغل است که دربرگیرنده انگیزه های درونی و بیرونی ما نیز هست. از طرف دیگر ارزشهایی که با آنها زندگی میکنیم و تصمیماتی که بر طبق آنها میگیریم نیز بر این موضوع تاثیر دارند. در این جلسه مشاوره بر موضوعاتی که ذکر شد تاکید شده و مهارتهای نرم و سخت شما، استعدادهای شما در ابعداد مختلف و علاقه مندی های شما مورد بحث قرار خواهند گرفت.

سوالات متداول مربوط به این دوره