دوره های سرویس

کارگاه ترمی نمایش خلاق کودکان (4-7 سال)

کارگاه ترمی نمایش خلاق کودکان (4-7 سال)

برای دوستان خود ارسال کنید

توضیحات


کارگاه ترمی نمایش خلاق کودکان


صاحب نظران و اندیشمندان در حوزه نمایش خلاق ، بر اساس نوع نگرش خود نسبت به کارکرد ها و اهداف نمایش خلاق ، تعاریف متفاوتی از آن ارئه دادند. به عنوان یک روش تدریس ، نمایش خلاق، تخیل  در هر مکان از پیش  تعیین  شده ی مطابق با ساختار گروه و هدف درس  می باشد که در آن از تکنیکهایی چون بداهه پردازی  و بازی نقش  استفاده می شود و شروع آن به صورت گروهی، همرا با دانش و زندگی اعضاء گروه می باشد.

با تأکید بر نقش نمایش خلاق در پرورش مهارتهای تفکر در کودکان، می توان نمایش خلاق را اینگونه تعریف نمود که نمایش خلاق جریانی است متفکرانه  که از طریق محرکهای گوناگون  مانند واژه ها، موسیقی، اشیاء، رویدادها و غیره …، باعث فعال سازی شبکه ذهنی افراد می شود. و یک اجرا که به بیان تداعی ها  می  پردازد. اما در نگاهی جامعتر و بیانی ساده تر، نمایش خلاق شکلی از وانمود بازی مبتنی بر بداهه پردازی است که طی فرایندی، صحنه، رویداد، مشکل یا واقعه با هدایت مربی توسط کودکان مورد بحث قرار گرفته، طراحی می شود و به اجرا در می آید.

همچنین نمایش خلاق را نباید با فعالیتهایی مانند نمایش ، تئاتر کودکان، بازی نقش یا نمایش اجتماعی  اشتباه گرفت. گرچه این فعالیتها شباهتهایی با نمایش خلاق دارند، اما مسلماً هیچ یک از آنها را نمی توان نمایش خلاق خواند. نمایش خلاق یک فعالیت نیمه ساختارمند می باشد که تنها بر فرایند تمرکز دارد. در فرایند نمایش خلاق اجرا  کننده گان بر اساس تفکرات، خلاقیتها، دانش و تجارب خود به انجام فعالیتها می پردازند.

این فرایند به طور طبیعی به کودکان اجازه می دهد تا به بازسازی تجارب گذشته خود بپردازند. در این فرایند بازیگر از طریق اعمال خود به نماد سازی  و بیان تداعی-ها، عواطف یا تفکراتی که از طریق محرک ارائه شده برانگیخته شده اند، می پردازد. شیوه بیان  اجرا کننده ممکن است لحن صدا، زبان بدن ،حرکت، تصویر، بازی و یا نماد پردازیهای مشابه باشد که در همه موارد، روش بیان نماینگر احساسات و نیز تفسیر منحصر به فرد اجرا کننده نمایش خلاق از محرک ارئه شده می باشد.

سوالات متداول مربوط به این دوره